images (1)

 

Християнски символи

1. Котвата

Кръст във формата на котва се среща в изображенията рисувани от ранните християни върху стените на катакомбите. Котвата се смята за знак на устойчивост и надежда.  Кръстът – котва, e комбинация от два символа — кръст и полумесец, и символизира раждането на Христос от тялото на Мария, чиято емблема е полумесецът.

2. Латински кръст

Латинският кръст е най-разпространеният християнски религиозен символ. Смята се, че Христос е бил разпнат именно на такъв кръст, оттук и другото му наименование — кръст на Разпятието.

3. Кръстът с преплетен символ, абревиатурата Χι ­ Ρο. Тази абревиатура представлява ранно-християнски символ и съдържа първите две букви от името на Χριστός, а именно Χ и Ρ.

4. Коптски кръст 

Коптския Кръст символизира Разпятието. Кръстът на коптите принадлежи на коптската църква в Египет. Четирите гвоздея символизират гвоздеите, използвани при Разпятието на Христос.

Изображението е парадоксално, поради разположението на гвоздеите около Кръста. От библейските източници получаваме сведение за Разпятието на Христос. Ръцете Му са били разпнати отляво и отдясно на Кръста и в дланите Му набити гвоздеи, но краката Му не са разпъвани, а „пригвоздени“ един върху друг. Кръстът по долу дава точна и ясна представа за събитията около Разпятието, описани в Новия завет.

5. ΙΧΘΥΣ – РИБА

Ίχθύς е ранно-християнски символ и представлява буквено съкращение на фразата:

Ίχθύς = Ιησούς +Χριστός +Θεοῦ +Υἱός +Σωτήρ

РИБА=Иисус Месията Божия Син Спасител

6. Кръстът на Константин – Монограм Χι ­ Ρο

7. Абревиатура на фразата от латински „HS“ Hominum Salvator → “Спасител на хората“. Над абревиатурата различаваме разтеглена буквата Ωμέγα (Омега),  която символизира Краят. Различаваме два кръста: Кръст на Разпятието,  използван в Западното Християнство и Гръцки кръст на Православието, с четири еднакво дълги рамена. Изглежда този символ е бил използван, както в Източното Православие, така и в Западното Християнство.

Кръст на Разпятието

Гръцки кръст на Православието

8. Христограм – Абревиатура на името на Иисус Христос 

Христограмма се разглежда, като абревиатура на името на Иисус Христос на гръцки  → „IHCOYC XPICTOC“ → IC XP

Тя е подобна на христограмма IC XC, с тази разлика, че първото буквено съкращение на IHCOY(Иисус) е от първата и последна буква на името, а второто съкращение на XPICTOC (Христос) е от първата и втората буква на името Му.

Христограмма се състои от четири букви IC XC, буквено съкращение от първата и последната буква на всяка от думите на гръцки: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ → „IHCOYC XPICTOC“, което е транслитерация на Σ (сигма) към (сърповидна сигма),  използвана в старогръцкия език.

В ръкописния гръцки през елинистичния период (4-ти и 3-ти век пр. н. е.), епиграфски формата на Σ е опростена в С-подобна форма. Тя става универсален образец на Сигма през късната античност и Средновековието. Известна е, като Сърповидна Сигма. Тя е широко използвана в религиозните и църковни писания, и днес намира приложение в съвременни печатни издания на класически гръцки текстове. Тази Сърповидна Сигма намира отражение в Кирилицата, като буквата „C“, която е извлечена от гръцката Сърповидна Сигма – С.

9.  Христограм на  Иисус

Тази монограмма е изписана на латински и представлява христограм използван в Католицизма – Западно Християнство. Христограмма „JHS“ е буквено съкращение на името на Иисус, взето от първите три букви. „JHS“ се разглежда и като абревиатура на фразата от латински Iesus Hominum Salvator → „Исус, Спасителя на хората“. „JHS“ и „JHC“ са еквивалентни на „IHS“ и „IHC“. Поради факта, че в латинската азбука буквите I и J не се отличават систематично до 17-ти век.  Относно S на латински и Σ или C  на гръцки, то разгледахме транслитерацията от Σ(сигма) към C(сърповидна сигма),  използвано в старогръцкия език.

10. Монограм на Мария

Надписът е на латински, но над него различаваме разтеглена буквата Ωμέγα (Омега),  която символизира Краят. В монограмма присъства и буквата Αλφα(Алфа), която символизира Началото. Това Начало обвързано с Майката – Богородица, свидетелствува за Раждането на Иисус. Изключително стилизиран и опростен за разчитане символ.

Важно е да спомена, че символи 6, 7, 8, 9 и 10 се разглеждат, като монограми. Поради етимологията на думата монограма от гр. μόνο [моно] – само и γράμμα [грамма] – буква, писмо и представлява буквен символ. Голяма част от монограмите са зашифровани и представляват стилизирани символи и сакрални знаци. Това прави тяхното разчитане невъзможно. Тези графични символни знаци притежават определена звукова /фонетична/ стойност.

Монограмите са били гравирани в древността върху накити, монети, кръстове, старинни съдове, различни предмети и оръжия. Царски и владетелски монограми са били изобразявани върху гербове, знамена, надгробни могили и др. Благодарение на археологията до нас са достигнали монограми, които носят информация не само за езика и писмеността на различните култури, но и за събития и личности. Монограмата е съчетание на два или повече звука и би следвало да се разбира, като графичен символен знак на дума, фраза и дори цяло изречение.

11. Η Μητέρα του Θεού (ΜΡ ΘΥ) – Майката на Бог

Богородица (ΜΡ ΘΥ), детайл от мозайка в „Св. София“

ΜΡ ΘΥ е абревиатура на Богородица – Дева Мария от гр. Μαρία Θεοτόκος. Етимологията идва от гр. Θεοτόκος – Богородица и означава „Εκείνη που τίκτει Θεό“ – Онази която ражда Бог.

Θεοτόκος (Богородица) → Θεομήτωρ (Божията майка).

12. Кръстове с преплетени Алфа и Омега, първата и последната буква от Гръцката алфавито Αλφα и Ωμέγα, символизиращи Началото и Краят → Από το Α ως το Ω, от Начало до Край.

13. Рибата – Ίχθύς  символ на Христос

Стилизирано изображение на Риба, както знаем Иисус е роден под знака на Риби.

Автор: Соня Пехльова

Advertisements