5602719406_ac6402e5d5_z

ΙΧΘΥC

„Наред със змията рибата е една от най-старите алегории. Днес обаче предпочитаме термина символи, тъй като подобни синоними все пак съдържат нещо повече от обикновени алегории, което става ясно най-вече при символа на рибата.
„Ίχδύs“ едва ли е просто анаграматично съкращение от Ί(ήσoϋs) Χ(ριστο) Θ(εοϋ) Y(ios) Σ(ωτήρ), a пo-скоро символно означение на много пo-сложно обстоятелство.“

Из Знакът на рибите, К. Юнг

В книгата на Карл Юнг, „ЕОН. Изследвания върху символиката на цялостната личност“ абревиатурата Ίχθύς е написана неправилно, като „Ίχδύs“, което според мене се дължи на непознаването на Гръцката алфавито. Но това е изключение, както в мраморната плоча по-долу, където четем: ΙΧΘΥC

Какво представлява „Ίχθύς*“?
От достигналите до нас източници знаем следното:

Ίχθύς е буквено съкращение на фразата:

Ίχθύς = Ιησούς ριστός εός ιός ωτήρ

(Σωτήρ) на гръцки означава „Спасител“

На новогръцки спасител се изписва така: Σωτήρας, но тъй като това, което е достигнало до нас е писано на старогръцки думата да се чете Σωτήρ. Σωτήρ е архаична дума и представлява съществително име в гръцкия. От тук следва, че в абревиатурата се говори за Спасител, а не за Спасение. Като казвам съществително или Ονομαστική – наименование, название, аз съм напълно убедена в това, поради факта, че тази дума е била използвана като наименование на Боговете.

Например: Αθήνα Σώτειρα, Ζεύς Σωτήρ и пр.

Υιός също е архаична дума и на старогръцки се изписва така: Υἱός, може би вие не виждате разликата, но в гръцката граматика ударенията са много Важни. Друго много важно нещо, което следва да разграничим е дали става дума за Θεοῦ или Θεός. В първият случай става дума за Божи, Божия или Боже, като обръщение, а във втория случай за БОГ. Мое лично мнение е, че абревиатурата следва да се чете така:

Ίχθύς = Ιησούς +Χριστός +Θεοῦ +Υἱός +Σωτήρ

Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ

РИБА=Иисус Месията Божия Син Спасител

По-долу прилагам писмата-буквите съставляващи тази абревиатура.
Ι [йо̀та]
1. γιώτα – девета буква от гръцката азбука;
2. (като числен знак) ι΄=10,

Χ [хи]
1. χι ­ двадесет и втора буква от гръцката азбука;
2. (като числен знак) χ΄=600,

Θ [тѝта]
1. θήτα осма буква от гръцката азбука;
2. (като числен знак) θ΄=9,

Υ [ѝпсилон]
1. ύψιλον ­ двадесета буква от гръцката азбука;
2. (като числен знак) υ΄=400,

Σ [сѝгма]
1. σίγμα ­ осемнадесета буква от гръцката азбука;
2. (като числен знак) σ΄=200,

Абревиатурата Ίχθύς представлява ранно-християнски символ, използван от църквата през 1-ви и 2-ри век сл. Хр.

И едно малко отклонение, написаното от мене е въз основа на информацията с която разполагам, но пречупено и анализирано, чрез собственото тълкуване на понятията и съответните символи. В никой случай не бих могла да се нарека авторитет в дадената област.


ΙΧΘΥΣ


ΙΧΘΥΣ – Абревиатура


ΙΧΘΥΣ – Абревиатура

_________________
* Ίχθύς от гр. – Риба
от гр. Ιησούς – Иисус, Спасител
от гр. Χριστός – Месия, Помазаник
от гр. Θεοῦ обръщение в Родителен падеж, Θεός – Бог
от гр. Υιός – Син
от гр. Σωτήρία – Спасение, σωτήρας [сотѝрас] спасител.

Автор: Соня Пехльова

Advertisements